Posilka.cz - Filip Grznár

Obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru posilka.cz umístěného na webovém rozhraní http://posilka.cz/trener  (dále jen „webové rozhraní“) mezi

Kristýna Jakubová
Vizovice 76312 , Mlýnská 319
IČ: 05325170
DIČ: CZ9855254497
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vizovicích.

Adresa pro doručování: Vizovice 76312 , Mlýnská 319 .
Telefonní číslo: +420 728356864
Kontaktní e-mail: info@posilka.cz
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako uživatelem služeb.


Uvodní ustanovení
Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.


Jaké služby poskytujeme a za jaké ceny
Nabízíme služby sestavení stravovacího a/nebo tréninkového plánu na míru (dále společně jen jako „služby“). Součástí služeb je i následné poradenství po dobu 3 měsíců. Různé varianty služeb včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. Tréninkové plány a jídelníčky sestavuje profesionální trenér a kulturista Filip Grznár.


Aktuální ceny :
Trénink na míru - 610kč / 22,5 EUR
Jídelníček na míru -850kč / 31,8 EUR
Trénink + jídelníček na míru - 1199kč / 45 EUR
Úprava tréninku nebo jídelníčku po 3 měsících - 365kč/ 13,8 EUR
Úprava kompletního plánu (jídelníček + trénink) po 3 měsícech 610kč / 22,5 EUR
Ceny jsou včetně DPH 21%.


Berete na vědomí, že použití námi sestavených plánů závisí na Vaší svobodné vůli. Při jejich sestavování vycházíme z informací, které jste nám při objednávce poskytli (resp. z toho, že Vámi poskytnuté informace jsou správné, a že neexistují žádné relevantní informace, které jste nám nesdělili). Optimální skladba stravy a pohybu by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.


Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní; podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.


Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Potvrzením odeslání objednávky ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Na webovém rozhraní je uveden popis jednotlivých služeb. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb .Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste vyplnili webový formulář a odeslali objednávku.
Do webového formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, a to:
kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a kontaktní e-mail);
údaje o Vás, na jejichž základě sestavíme plány tak, aby Vám maximálně vyhovovaly.
Webový formulář obsahuje povinné a nepovinné údaje. Pro co nejpřesnější sestavení plánů doporučujeme vyplnit co největší množství nepovinných údajů. Vezměte na vědomí, že Vámi vyplněné údaje mohou spadat do kategorie osobních údajů a citlivých osobních údajů. Nakládání s osobními údaji je upraveno v Podmínkách užití webového rozhraní.
Údaje uvedené ve webovém formuláři považujeme za správné a úplné. Před odesláním webového formuláře ke zpracování máte možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového formuláře. Webový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.


Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?
Po vyplnění formuláře Vám zašleme e-mail s výzvou k platbě. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu služeb.
Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Závazná cena je Vám sdělena v e-mailu s platebními pokyny. Změna ceny služeb po uzavření smlouvy nemá na již uzavřenou smlouvu vliv.
Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky 728 356 864 nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

Platební podmínky a poskytnutí služeb
Jakým způsobem můžete uhradit cenu služeb?
Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.
Kdy Vám bude služba poskytnuta?
Služba bude poskytnuta nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby a zaslána na Váš email uvedený v objednávce.

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz
Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail info@posilka.cz. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.


V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?
Odstoupit od smlouvy můžete do 20 dnů od dodání našich služeb na Váš email.


Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba:

odpovídá jejímu popisu;

je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

je v souladu s požadavky právních předpisů.

Nemůžeme garantovat výsledky, které používání plánu ve Vašem případě přinese. Efekt plánů závisí na celé řadě okolností, které nejsme schopni ovlivnit. Pro dodatečné poradenství a řešení možných příčin potíží slouží námi poskytované poradenství, které je v případě objednání služeb po dobu 3 měsíců zdarma.

Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Uživatel služby souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údajů jako : nemoci , práce , alergie , věk , váha, výška, zranění (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Uživatel služby se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služby, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Uživatel služby bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní ) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího (uživatele služby) může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2016.